?

Log in

No account? Create an account
Let's start good, Tsami Flavourtext - Thoughts about Geinwortelparadijs — LiveJournal

> Recent Entries
> Archive
> Friends
> Profile
> Geinwortelparadijs

December 10th, 2007


Previous Entry Share Next Entry
05:27 pm - Let's start good, Tsami Flavourtext
Well, I had this one in a document for some time already, but in Dutch. It's one of my first attempt to make flavour texts to add to the racial descriptions as they are a lot clearer to get my idea about a race across I think. The first version was a bit long, so I had made a shorter version, here the translation (And below that the original shorter version.) It's for my Tsami, to be precise the Pakordin subspecies. The Tsami are my worlds greenskins, with an over the top sense of honour that would qualify them for most paladin groups. They generally go by Germanic names. Well, for more you can easily read the Tsami part on the website.

The text!:

It was a rough wake up this morning; his mother shaking him awake and asking what he did last night to Blanca. While being tortured by a headache he had answered here that he knew nothing about it. The last thing he remembered was Siegmar arriving for his party with a drinking game. His mother had looked sad “Your accused of dishonouring Blanca. Pray that something good will come up. Prepare yourself”.
With that she had left. He had gathered his belongings and went to sit in the back room with a decanter of water.
Soon the buzz in the front room stopped and he heard the whole company coming towards him. It where his parents and aunts, Blanca’s parents and aunts and Blanca’s uncle Ybert, the villages mayor. There was some feet shuffling before his father broke the silence. “You know the accusations? All witnesses that have seen you leave last night say you were so intoxicated anything is possible. Do you have something to say for yourself?”
He had risen when they came in and listened with his head hanging. Before his answer he looked at everybody “I can’t bring anything up in my defence” his eyes went down a moment before continuing. ”I disclaim my families name and offer everything of value” pointing to a pouch he had put on the table “as compensation and will leave the village within an hour” He saw a tear appear in the eye’s of his parents, but also a shimmer of pride that he did what had to be done. Blanca’s family looked at each other and then here mother took the pouch and she, the aunts and Ybert left the house in silence.


Hij was vanmorgen wakker gerammeld door zijn moeder en ondervraagt wat hij gisteravond met Blanca gedaan zou hebben. Met een barstende koppijn had hij haar verteld dat hij van niks wist, enkel nog dat Siegmar met een drinkspelletje was gekomen voor zijn feestje. Ze had bedroefd gekeken, “je bent beschuldigd van het bezoedelen van Blanca, hoop maar dat er nog iets goeds voor je opduikt, maar bereid je voor” Daarmee was ze weg gegaan. Hij had zijn spullen gepakt en was met een karaf water in de achterkamer gaan zitten.
Hij zat daar nog niet lang toen hij het geroezemoes uit de voorkamer hoorde stoppen en het hele gezelschap naar hem toe komen. Het waren zijn ouders en tantes, en Blanca’s ouders en tantes en Blanca’s oom Ybert, het dorpshoofd. Er was nog wat geschuifel toen zijn vader de stilte doorbrak “Je kent de beschuldigingen? Alle getuigen die je gister weg hebben zien gaan zeggen dat je zover weg was dat alles mogelijk is. Nog iets te zeggen?”
Toen ze binnen kwamen was hij opgestaan en heeft het met gebogen hoofd aangehoord. Voor zijn antwoord kijkt hij iedereen aan “Ik kan niks inbrengen ter verdediging.” Hierbij sloeg hij heel even de ogen neer om dan weer door te gaan. “Ik doe afstand van mijn familienaam en bied alles van waarde” wijzend naar de buidel die hij op tafel gelegd had “aan als schadevergoeding en zal ons dorp binnen een uur verlaten.” In de ogen van zijn ouders zag hij een traan verschijnen, maar ook een glans van trots dat hij deed wat moest gebeuren. Blanca’s familie keek elkaar even aan en toen pakte haar moeder de buidel op en verlieten zij en zijn tantes zwijgend het huis.
Current Mood: cheerfulcheerful

(Leave a comment)


> Go to Top
LiveJournal.com